Vores tiltag i socialdelen revideres for det enkelte barn to gange årligt i forbindelse med vores interne behandlingskonference i barnets statusrapport.

Statusrapporten gennemgås med barnet og familien, som dog ikke deltager i selve konferencen.
Efter konferencen får familien, PPR og anbringende kommune tilsendt vores statusrapport, som indeholder overvejelser om udvikling, evaluering og genovervejelser af mål og metoder.

Transport

Vi sørger for den daglige transport til og fra skole (de første 20 km hver vej er indeholdt i prisen). Transporten tilrettelægges i begyndelsen ved, at skolen i egne busser/biler henter og bringer barnet. Vi vil efterhånden som barnets sociale kompetencer øges i stigende grad arbejde for, at barnet bliver selvtransporterende med offentligt transportmiddel, cykel eller knallert.
Når barnets bopæl er mere end 20 km fra skolen tillægges en merydelse pr. overskridende kilometer.

Pasning på skolefridage

Lærkeskolen har åbent på alle hverdage bortset fra to uger i sommerferien og en uge i forbindelse med juleferien.
Åbningstiden er kl 8-15 mandag til torsdag og kl 8-14 om fredagen.
I de skolefriperioder vægter vi at lave almindelige årstidsbestemte familieprægede aktiviteter med en blanding af praktiske gøremål, udflugter og leg.
Da mange af børnene har en begrænset omgangskreds udenfor Lærkeskolen ser vi disse dage og uger som et godt supplement. Vi kan her sætte nogle rammer der hjælper barnet til at træne de sociale færdigheder, der skal til for at kunne etablere udviklende relationer til andre børn.

Tovholderfunktionen

Tovholderfunktionen giver hver familie en direkte kommunikationslinie til Lærkeskolen. Tovholderen har til opgave at holde sig opdateret omkring barnet og familien både udadtil og indadtil. Tovholderen kan ikke nødvendigvis svare eller agere på stedet, men har til opgave at sørge for at nødvendige tiltag bliver iværksat så hurtigt som overhovedet muligt.

Familiesamarbejdet

Vi holder samarbejdsmøder med den enkelte familie så hyppigt som muligt, møderne har til formål at holde hinanden orienteret om hvad der sker omkring barnet, og at forsøge at løse evt. problemer før de vokser sig for store. Tovholderen står for disse møder.
Familien har fri adgang til at kontakte ledelsen udenfor åbningstiden for at få akut hjælp. I den udstrækning det aftales med familien kan også barnet kan gøre brug af denne hjælp på egen hånd. Ved børn anbragt i plejefamilie/opholdssted er den biologiske familie velkommen til at komme på et par besøg om året.

Behandling

Lærkeskolen har tilknyttet neurofeedbackterapeuter og psykolog. Familierne har mulighed for at deltage i særligt afgrænsede tilrettelagte forløb sammen med deres barn. Familierne har også mulighed for at deltage i et forløb på skolen, hvor man f.x. kommer fast en dag om ugen og deltager i de ting ens barn deltager i. Formålet er som ovenstående.

Lejrskoler

Lærkeskolen afholder en del lejrskoler, som naturligvis primært har sigte på barnets udvikling. Vi kan dog også se at det nogle gange kan give familierne et tiltrængt pusterum, og være medvirkende til at man ser hinanden i et mere positivt lys når man savner hinanden. Familierne har efter nærmere aftale mulighed for at deltage i en eller flere lejrskoler med det formål at se deres barns funktionsniveau sammen med andre børn, og med det formål at arbejde med egne målsætninger i forhold til sit barn.

Tværfaglige møder

Vi indkalder til tværfaglige møder ca 2 gange årligt, her deltager udover familien også sagsbehandler og evt. andre relevante samarbejdspartnere. Formålet med disse møder er i fællesskab at udstikke de overordnede mål og metoder, som familien og vi kan agere indenfor i den næste periode. Der tages referat, som tilsendes mødedeltager.

Specialpædagogiske tiltag

Vi tilstræber at alle børn har en skemalagt periode hver uge med soloaktivitet med en voksen, soloaktiviteten vil altid have et emne f.x. madlavning, udskoling, motorisk træning. Formålet er at skabe et tilbagevendende rum hvor der er mulighed for udviklingsstøttende samtale.

Psykolog

Skolens psykolog kommer en dag om ugen, hvor hun observerer barnet i gruppesammenhæng, gennemfører psykologiske tests, giver vejledning i forhold til diagnoser samt supervision til personalet.Børn som skønnes at have behovet og motivationen har mulighed for at deltage i et individuelt tilrettelagt forløb med legeterapi eller samtaleterapi.Familierne har mulighed for kortere samtaleforløb med psykologen.