Aflastning

Lærkeskolens aflastningstilbud er placeret på skolen, hvor der er indrettet en række værelser til børnene.
Da aflastningsdelen er en del af hele Lærkeskolen, betyder det, at vi har mulighed for at trække på psykologer og andre specialister, hvis der opstår særlige problemstillinger, som personalet og eller børnene har brug for sparring med andre om.

Grundtanke
Det er et voksenansvar at hver dag er en god dag for børnene. Vi er ikke fejlfri og det forventer vi heller ikke at børn eller familier er. Vi forsøger at lære af vores fejl og vægter supervision og kurser højt, vi baserer så vidt muligt vores tiltag på den nye og nyere viden der er tilgængelig omkring hvordan barnets hjerne oplever og forarbejder sanseindtryk.
Vi tror at børn gerne vil gøre det rigtige og udvikle sig hen imod at kunne mestre en større del af deres liv uden særlig støtte. Vi forsøger at skabe nogle rammer med forudsigelighed og tydelig struktur, og hvor vi som voksne guider dem i den rigtige retning i henhold til de individuelle behandlingsplaner. Med andre ord at tilrettelægge en hverdag som ikke i sig selv stresser børnene. Det er vores ansvar at alle børnene glæder sig til at komme her, at de føler sig trygge og imødekommet af de andre børn og voksne.

Vi opfatter begrebet nærværende meget bogstaveligt, nemlig som en tæt barn voksen relation, en meget stor del af vores aktiviteter foregår med os voksne som aktivt deltagende. Vi har gode faciliteter både ude og inde og vi bruger lokalområdets muligheder. Der bliver givet plads til den frie leg. Børnene har også mulighed for at lave aktiviteter uden voksne, i den udstrækning at vi kan forene det med deres udfordringer.
Overordnet set forsøger vi at afvikle vores aflastning så den virker så familieær som muligt, vi foretager os primært ting som man også ser ved en aktiv familie, hos os er der en særlig vægtning af aktiviteter som afspejler de sociale kompetencer i en familiær kontekst.

For at sikre en god overskuelighed for det enkelte barn er der en voksen som kommer de fleste weekends, hele weekenden, den eller de andre voksenpladser dækkes af en eller flere fra det faste personale fra skoledelen, på denne måde sikrer vi både kontinuiteten og afvekslingen, forskellige voksne har forskellige kompetencer, og det er spændende når der kommer en voksen som har mulighed for at tilbyde kanosejlads, golf eller andet som kræver særlige forudsætninger.
For at skabe god sammenhæng for børnene planlægges med så få voksenskift som muligt, det betyder at vi har sovende nattevagt. Vi har således ikke mulighed for at modtage børn hvis problemstillinger kræver en vågen nattevagt, vi kan heller ikke modtage børn med multiallergi eller betydeligt bevægelseshandicap. Vores normering er en voksen pr. tre børn i de vågne timer.

Børnene er bevilliget forskellige antal weekends og alle er derfor ikke tilstede hver weekend, så der kan godt være weekends hvor der måske kun er tre-fire børn.
Når vi laver mad og når vi siger godnat vægter vi at have god tid på tomandshånd med det enkelte barn.

Lærkeweekend
En Lærkeweekend løber fra fredag kl. 14 til mandag kl. 08, de børn som ikke går i skole på Lærkeskolen hentes og bringes efter aftale med forvaltning og familie. Vi har åbent 26 weekends om året, men ikke nødvendigvis hver anden. Planen laves for et halvår ad gangen og meldes ud to mdr. før halvåret starter. De weekends hvor der ikke er lærkeweekends har vi som udgangspunkt lukket.
Halvårligt laves en vejledende aktivitetsplan; vi har nogle årligt tilbagevendende traditioner, men vil også gerne have plads til nye ideer. Forud for hver weekend laves en detaljeret plan, som beskriver hvilke børn der evt. deler værelse, hvem der laver mad, planlagte aktiviteter, navn på de voksne som kommer mm. denne plan mailes til familierne så de kan forberede børnene på hvad der skal ske.

Lærkeferie
En Lærkeferie ligger altid i starten af skolernes sommerferie (1. eller 2. uge), den løber fra mandag kl. 8 til søndag kl. 15. Lærkeferien foregår ved at vi tager på ferie et sted i Europa typisk Danmark. Af hensyn til de børn der er bevilliget 2 ferieuger, indlægger vi en uge enten i uge 8 eller i uge 42. I denne anden uge tager vi ikke altid på ferie ud af huset.

Lærkepasning
I særlige tilfælde kan der arrangeres Lærkepasning dette består af pasning på hverdage fra skoleslut til næste dags skolestart. Her arbejdes ud fra ugeplan, som sikrer genkendelighed i forhold til de enkelte ugedage. I særlige tilfælde kan disse arrangeres akut også på ikke-lærkeweekends.

Indskrivningsprocedure
Som udgangspunkt arbejdes der ud fra en individuel tilrettelagt indskrivningsprocedure.
Vi har en række formalia vi gerne vil have på plads inden at barnet starter i vores aflastning, hvilke særlige behov har barnet, hvordan barnet passer ind i vores måder at gøre tingene på, afstemning af forventninger og så er det vigtigt at kontraktmæssige forhold skal være faldet på plads inden barnet kommer på besøg på Lærkeskolen eller informeres om muligheden for aflastning.

Kontakt os

Heldagsskolen Lærkeskolen

Idégrundlag

Baggrunden for skolens oprettelse i 2000 var en erkendelse af at der igennem længere tid havde manglet et behandlingsorienteret skole og fritidstilbud til de børn som ikke kan rummes i folkeskolen eller dennes støtteforanstaltninger.

Læs mere

Seneste nyheder

20 nov 2015
Hej allesammen, nu har vi fået vores nye side online som i kan se her på siden. Dette har vi været meget spændte på, og er selvfølgelig super glade...