Undervisningsmiljø

Loven foreskriver at undervisningsmiljøplanen skal revideres minimum hvert 3. år og være offentlig tilgængelig.

Loven kan ses på Undervisningsministeriets hjemmeside www.uvm.dk

Vi foretager løbende revision af de enkelte punkter på personalemøder/interne kurser.

 1. Kortlægning af uddannelsesstedets fysiske, psykiske og æstetiske uddannelsesmiljø
 2. Beskrivelse og vurdering af evt. uddannelesmiljøproblemstillinger
 3. Handleplan for løsningen af problemstillinger
 4. Retningslinier for opfølgning på handlingsplan

Ad. 1
Lærkeskolen har til huse i egne bygninger (den tidligere Rørup Skole), som blev købt af fonden Lærkeskolen 1.1.06, efter ½ års ombygning og istandsættelse flyttede Lærkeskolen ind 1.7.06. Skolen er oprindeligt bygget til at kunne rumme en folkeskole fra 0.-7. kl. så vi har rigeligt med plads, og rum til alle nødvendige funktioner. Til skolen hører også god udenomsplads med legepladser, lidt dyrehold, grønne områder og lidt skov. Desuden en værkstedsbygning beliggende nogle få kilometre fra skolen.
Lærkeskolen er et privat dagbehandlingstilbud under tilsyn af Assens Kommune og rummer pt. 16 børn. Målgruppen er normaltbegavede børn med koncentrationsvanskeligheder i en udstrækning som gør at de ikke kan rummes i folkeskolen eller dennes specialklasser.
Uddannelsesmiljøet er skabt med udgangspunkt i børnenes problemstillinger samt overvejelser omkring hvordan disse bedst løses, så børnene kan støttes i en positiv udvikling.
Lærkeskolen består af dels en skoledel dels en socialdel, som udgøre ca. 60% på skoledelen og 40% på socialdelen. I praksis betyder det bl.a.

 • At skoledelen ligger i typisk 3 moduler fordelt over dagen.
 • At alle Undervisningsministeriets krav i forhold til minimumstimetal og fagfordeling er opfyldt. (der oploades individuelle læseplaner til tilsynsmyndighed forud for hver skemaperiode – 2 gange om året)
 • At der undervises i grupper på 1-8 børn med 1-3 voksne
 • At der deltager pædagogisk uddannet personale i undervisningen
 • At der arbejdes ud fra Fælles mål
 • At det stedlige PPR besøger skolen 1 gang om måneden
 • At tilsynsmyndigheden besøger skolen 1-2 gange om året og i øvrigt fører tilsyn med både skole og socialdel i henhold til den udarbejdede undervisningsoverenskomst.
 • At personalegruppen er tværfagligt sammensat med deltagelse af disse faggrupper: psykolog, lærer, pædagog, ergoterapeut, kok, automekaniker og andre håndværkere.
 • At børnenes individuelle behandlingslinier (revideres 2 gange årligt) er integrerede i alle aktiviteter også undervisningen.

Om det fysiske undervisningsmiljø:

 • der eksisterer rum nok til at gruppestørrelserne altid kan tilpasses behovet
 • der eksisterer materialer nok til at undervisningen altid kan tilpasses behovet
 • personalet er kvalificerede til at undervisningen altid kan tilpasses behovet
 • vi er specielt opmærksomme på at lave nok støjdæmpende foranstaltninger til at alle kan være der. Det handler om materialevalg og det handler om pædagogiske tiltag. Der er ingen støjgener fra de andre brugere af ejendommen eller udefra i øvrigt.
 • Rummene er indrettede logisk, enkelt og pænt og med tanke på at uvedkommende visuelle og auditive stimuli skal udgås.
 • Ergoterapeuten inddrages i overvejelser omkring indretning af undervisningsmiljøet
 • Undervisningen foregår udendørs eller i værkstedssammenhænge i den udstrækning det er hensigtsmæssigt i forhold til fagenes målbeskrivelser.
 • Alle børn og voksne er udendørs  ½ time om dagen minimum.
 • Hver dag starter med motion for børn og voksne, så behovet for fysisk aktivitet tilgodeses.
 • Alle spiser på skolen (skolen står for al kost): morgenmad hvis aftalt med familien, frokost/varm mad, frugt ad libitum. (der er udarbejdet særskilt kostpolitik)

Om det psykiske undervisningsmiljø:

 • Der er 4. januar 2004 arbejdet med UNICEF`s børnerettigheder, de er omskrevet til Lærkeskolens hverdag. (se dette punkt)
 • Der er udarbejdet specifikke retningslinier for hvilke indtryk børnene må udsættes for i forhold til rusmidler og påklædning.
 • I øvrigt tager tilrettelæggelsen af det psykiske undervisningsmiljø udgangspunkt i Fundats for Fonden Lærkeskolen (se dette punkt)
 • Børnene er som udgangspunkt sammen med voksne hele tiden både i skoledelen og socialdelen, dette skyldes børnenes særlige problemstillinger som fordrer en høj grad af vejledning.
 • Børnene opfordres til at fortælle til voksengruppen hvis de har ubehagelige eller uforståelige oplevelser i forhold til andre børn eller voksne, tingene gennemdrøftes og løses på stedet eller ved førstkommende lejlighed.
 • Voksengruppen er særligt opmærksom på at lytte til ”begge parter” og ikke tage parti eller i øvrigt være fordømmende overfor adfærd før man har sat sig ind i tingene.
 • Voksengruppen griber altid ind ved adfærd som vi opfatter som krænkende
 • Voksengruppen griber altid ind ved stødende sprogbrug i gruppe
 • Cecels træningsprogram ”trin-for-trin” (emotionel og social træning) er skemalagt i længere perioder ad gangen.

Om det æstetiske undervisningsmiljø

 • der skal altid være pænt, ryddeligt og hyggeligt i skolens lokaler
 • madlavning og bagning bidrager til en rar duft
 • vi vægter at omgive os med gode gedigne materialer
 • vi vægter også at der skal være plads til mere skøbelige og smukke ting, som børnene skal kunne passe på
 • ødelagte ting repareres straks hvis muligt, ellers fjernes de.

Ad 2. Beskrivelse og vurdering af undervisningsmiljøproblemstillinger

 1. Det enkelte barn kan på grund af egne problemstillinger forstyrre enkeltindivider eller resten af gruppen
 2. Personaleudskiftning er altid et problem idet det kan medføre kortere perioder hvor det enkelte barns behandlingslinie ikke helt kan gennemføres. Det kan også medføre midlertidige brud på det psykiske miljø fordi det tager tid at sætte sig ind i alle vores måder og aftaler omkring konfliktløsning.
 3. Det er problematisk at undervisning omkring vores målgruppes diagnoser ikke fylder særligt meget i seminariernes pensum, det medfører at der skal bruges mange ressourcer på intern kurser og videreuddannelse.

Ad 3. Handleplan

 1. Det er vigtigt fortsat at være tæt på børnene, vi har vedvarende fokus på den nye viden omkring affektregulering og anerkendende dialog, som gode metoder til at forebygge uro og konflikter på. Vi er opmærksomme på at der indlægges motion flere gange i løbet af en dag, ligeledes arbejdes der med neurofeedback i forhold til at øge børnenes evne til vredeshåndtering mm.
 2. Ved hjælp af individuel og gruppe supervision, kurser og tæt dialog med teamleder forebygges så vidt muligt at voksne rejser fordi de ikke føler de magter arbejdsopgaverne. Den voksenudskiftning som følger af nedgang i børnetal, barsel mm. kan ikke undgås, men formidles til børnene i god nok tid til at de kan nå at komme overens med det.
 3. Der indlægges 4-5 kortere kurser i løbet af et skoleår, samt et heldagskursus. Endvidere er der mulighed for at deltage i eksterne undervisningsforløb. For personale uden pædagogisk uddannelse tilrettelægges et gruppeundervisningsforløb.

Ad. 4. Forslag til retningslinier

 • Arbejdsmiljørepræsentant følger nøje beskrivelser af magtanvendelser og voldsepisoder.
 • Alt personale har halvårlige MUS-samtaler med skolens leder.
 • Der undgås at kalde vikar for kortere perioder
 • Børnenes perspektiv indhentes individuelt 4 gange årligt
 • Børnegruppen har mulighed for at komme til orde på den daglige morgensamling samt på klassens time omkring emner som vedrører deres undervisningsmiljø.

Kontakt os

Heldagsskolen Lærkeskolen

Idégrundlag

Baggrunden for skolens oprettelse i 2000 var en erkendelse af at der igennem længere tid havde manglet et behandlingsorienteret skole og fritidstilbud til de børn som ikke kan rummes i folkeskolen eller dennes støtteforanstaltninger.

Læs mere

Seneste nyheder

20 nov 2015
Hej allesammen, nu har vi fået vores nye side online som i kan se her på siden. Dette har vi været meget spændte på, og er selvfølgelig super glade...