Fundats

Vedtaget på stiftende bestyrelsesmøde d. 2.2.01. Revideret på bestyrelsesmøde d. 5.9.06.

§ 1 Navn og hjemsted:
Fondens navn er Fonden Lærkeskolen.
Fondens hjemsted er Gelstedvej 14, Rørup, 5560 Aarup.
Fonden er stiftet af Margit Nielsen og Jan Kaas Pedersen, Assensvej 9, 5580 Nr. Åby.

§ 2 Formål:
Fondens formål er at oprette og drive behandlingstilbuddet Lærkeskolen, hvis virke er at arbejde socialpædagogisk og undervisningsmæssigt med børn og familier henvist af kommuner.

Fonden er som følge af sit formål ikke omfattet af Almindelig Fondslov eller Lov om Erhvervsdrivende Fonde, jvf. Almindelig Fondslov § 1 stk. 2, nr. 7.

Lærkeskolens særlige kendetegn:

Skolefaglig undervisning på niveau med folkeskolens
Små overskuelige enheder
Nærværende voksne
Opbygning af tillid, selvtillid og selvværdsfølelse
Høj vægtning af motorik
Tæt samarbejde med børnenes familier
Økologisk drift
Tværfagligt samarbejde
Ansvarlighed
Helhedsorienteret livssyn
Tovholderfunktion
Mulighed for at aftale ekstra ydelser

Lærkeskolen arbejder med udgangspunkt i undervisningsoverenskomst udfærdiget i samarbejde med godkendende/tilsynsførende myndighed (Aarup Kommune, fra 1.1.07: Ny Assens Kommune).

§ 3 Formue:
Fondens aktiver andrager ved oprettelsen kr. 10.000, som foreligger som kontant indestående i et pengeinstitut. Beløbet er indbetalt kontant af en kreds af personer, som har ydet bidrag ved en indsamling.

§ 4 Særlige rettigheder:
Der er ikke tillagt stifterne eller andre særlige rettigheder.

§ 5 Bestyrelsen:
Opgave og valg:
Bestyrelsen overvåger fondens drift og er ansvarlig for, at fonden drives i overensstemmelse med vedtægterne og den meddelte godkendelse.
Bestyrelsen varetager fondens interesser udadtil og indadtil. Bestyrelsen ansætter en leder til foreståelse af fondens daglige drift. Bestyrelsen ansætter det fornødne personale efter indstilling af den daglige leder.

Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer som vælges for 2 år ad gangen, med 3 medlemmer i lige år og resten i ulige år. Senest 3 mdr. før man er på valg tilkendegiver det enkelte medlem om der ønskes genvalg. Bestyrelsen er selvsupplerende.

Den til enhver tid siddende bestyrelses navne og adresser fremgår af protokollen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand. Den daglige leder fungerer som sekretær uden stemmeret. Alle medarbejdere kan deltage i første del af bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

Bestyrelsesarbejdet:
Der afholdes møde mindst hver 6. måned og i øvrigt når mindst 2 medlemmer eller daglig leder kræver det. Formanden indkalder til møde ved udsendelse af dagsorden senest 7 dage før mødet.

Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, men er kun beslutningsdygtig når 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Bestyrelsen kan vælge fra møde til møde at uddelegere konkrete opgaver til et medlem. Opgaverne beskrives i protokollen.

Der føres protokol ved hvert møde. Protokollen føres af sekretæren, der ligeledes udsender referat til bestyrelsesmedlemmerne efter hvert møde.

Referater og beslutningsreferater underskrives af formanden eller fungerende formand og sekretær.

§ 6 Tegning og samarbejde:
Fonden tegnes af samtlige bestyrelsesmedlemmer i forening. Lederen kan forpligtige fonden i relation til det daglige arbejde.

Lederen indstiller til bestyrelsen:
Stillingsbeskrivelser, ændringsforslag af fysiske rammer, ansættelser og afskedigelser, budgetter.

Vedrørende personalets sammensætning, gælder følgende principper: Der tilstræbes en ligelig fordeling lærere og pædagoger, der tilstræbes en ligelig fordeling mænd og kvinder i de faste fuldtidsstillinger. Medarbejderne har ret til at deltage aktivt og konstruktivt i den faglige debat på personalemøder og første halvdel af bestyrelsesmøder.

Bestyrelsesmedlemmerne har en særlig opgave i at komme med inspiration i forhold til det daglige arbejde på Lærkeskolen, under skyldig hensyntagen til denne fundats og den gældende undervisningsoverenskomst.

Aarup Kommune (fra 1.1.07; Ny Assens Kommune) fører tilsyn med Lærkeskolen.

Ekstraordinære økonomiske dispositioner skal godkendes af tilsynsførende myndighed.

§ 7 Hæftelse:
Fondens bestyrelse skal hvert år udarbejde et årsregnskab, som skal revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret eller registreret revisor. Revisor fungerer indtil bestyrelsen har valgt en anden revisor. Fondens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal godkende regnskabet, som herefter sendes til godkendende myndighed senest 4 mdr. efter regnskabsårets afslutning.

Der udarbejdes hvert år budget for Lærkeskolens drift i det kommende år. Budgettet sendes til godkendende myndighed senest 3 mdr. før nyt regnskabsår.

Fondens midler skal - bortset fra en rimelig kontant kassebeholdning - indsættes på bank- eller girokonto.

§ 8 Overskud:
Et evt. driftsoverskud kan kun anvendes til fremme af fondens formål jvf. § 2 eller til nedsættelse af næste års opholdsbetaling efter godkendelse af Aarup Kommune (fra 1.1.07; Ny Assens Kommune).

§ 9 Vedtægtsændring:
Bestyrelsen kan ved en enstemmig beslutning foretage ændringer i denne vedtægt. Vedtægtsændringer skal endelig forelægges Aarup Kommune (fra 1.1.07 Ny Assens Kommune) og godkendes af Civilretsdirektoratet.

§ 10 Opløsning:
Bestyrelsen kan ved enstemmig beslutning anmode Civilretsdirektoratet om opløsning.

I tilfælde af fondens opløsning tilfalder det Aarup Kommune at anvende et eventuelt overskud til gavn for børn og unge med særlige behov

D. 5.9.06:

Kontakt os

Heldagsskolen Lærkeskolen

Idégrundlag

Baggrunden for skolens oprettelse i 2000 var en erkendelse af at der igennem længere tid havde manglet et behandlingsorienteret skole og fritidstilbud til de børn som ikke kan rummes i folkeskolen eller dennes støtteforanstaltninger.

Læs mere

Seneste nyheder

20 nov 2015
Hej allesammen, nu har vi fået vores nye side online som i kan se her på siden. Dette har vi været meget spændte på, og er selvfølgelig super glade...